O osadním výboru  l  Historie samosprávy  l  Členové  l  Zápisy z jednání  l  Pracovní schůze  l  Diskuze

 

 

Historie samosprávy

Pevnost Josefov

Vznik města Josefova je neodmyslitelný od výstavby pevnosti, jejíž základní kámen byl položen 3. října roku 1780. Již od první chvíle bylo počítáno s usídlením civilního obyvatelstva zejména živnostníků, kteří by zajišťovali potřeby pevnostního vojska.

Pro výstavbu civilních domů a osídlování pevnosti byl vydán tzv. „Osídlovací patent“, ve kterém byly nastíněny základní pravidla pro stavbu domů, a také míra finanční podpory ze strany státní pokladny pro nové osadníky. Osídlovací patent byl vydán 10. června roku 1782.

Zde je nutné podotknout, že až do 16.3.1793 se Josefov (Josephstadt) nazýval Ples podle vesnice, která stála v místě budované pevnosti.
Od tohoto data pak byla pevnost a město nazývána Josephstadt. K přejmenování došlo na příkaz císaře Františka I., který byl synovcem, tehdy již zemřelého císaře Josefa II., zakladatele pevnosti.
 

Vznik samostaného města

Skutečné datum vzniku města Ples určuje jiný dokument a to opět císařský patent ze dne 9. prosince roku 1782, který ustanovuje královské svobodné město Ples se všemi právy z toho vyplývajícími. Tento dokument zároveň říká, že pro ulehčení bude pro obecní správu ustanoven jaroměřský magistrát a to zejména proto, že v době vzniku dokumentu neměl Ples žádné obyvatele.

Ani po udělení těchto mnoha privilegií se žádní noví osadníci neměli ke stavbě domů. První civilní stavby vznikly až v roce 1790 a to domy stojící dnes v ulici Arnošta Heidricha č.p. 23 a 24. První z nich vlastnil kamenický mistr Jan Rumpelmayer, druhý potom Jiří Anreith mistr truhlářský.
 

Ustavení vlastní samosprávy

Do roku 1835 pak samospráva města byla vykonávána jaroměřským magistrátem.

V roce 1834 zahájili josefovští občané zastoupení panem Josefem Traxlerem vyjednávání s královéhradeckým hejtmanem Josefem Reylem o zřízení samostatného magistrátu. V té době byl již počet obyvatel v Josefově okolo 2000.

Ke konci téhož roku byl doručen dvorní dekret císaře Františka I. ze dne 27. listopadu 1834, který nařizoval ustavení „regulovaného magistrátu čtvrté třídy“.

Citace z knihy Josefa Dušky „Paměti c. k. pevnosti a královského svobodného města Josefova“:
Dne 10. května 1835 vypsalo zemské gubernium konkurs na obsazení zkoušeného radního, 2 kancelistův a úředního sluhy pro nový magistrát a 12. září téhož roku jest magistrát již ustanoven. V čelo jeho zvolen byl Josef Traxler jakožto první purkmistr svobodného města Josefova a krajským hejtmanem Reylem u přítomnosti členů jaroměřského magistrátu a vojenských hodnostářů při službách božích slavně in­stalován. K ruce purkmistrově přidán zkoušený radní Jos. Hannemann a zvolení obecní radní Jos. Schmied a Jos. Vraný. Obecním návladním ustanoven Ant. Králíček, vulgo Králík, městskými kancelisty stali se V. Holz­pach a Karabáček; mimo to držen ještě písař Jan Hampel a obecní sluha Benat, dosavadní listonoš. Za městského lékaře povolán syn země dánské, Ondřej Schpöhr z Appenrode. Prvním činem nového magistrátu bylo dne 12. září jmenování hejtmana Reyla za zá­sluhy o vyřízení důležité věci této prvním čestným měšťanem josefovským.

Josefovští radní od počátku úřadovali v pronajatých prostorách v domě čp. 49 na náměstí dnes Masarykově. Tomuto domu se dodnes říká Stará radnice.

Dne 5. srpna 1882 navrhl purkmistr Jindřich Traxler, aby obec vystavěla novou důstojnou budovu pro potřeby magistrátu. Hlavním důvodem bylo to, že v roce 1883 končila lhůta pro přidělení vyčleněného pozemku pro výstavbu radnice.

Soutěž na výstavbu nové budovy vyhrál stavitel Arnošt Jenšovský. Práce byly zahájeny 6. srpna 1883 a základní kámen byl položen 11. listopadu téhož roku. Radnice byla slavnostně otevřena 9. listopadu 1884.

Samostatnost města pak trvala nepřetržitě až do 1948, kdy byly Josefov, Dolní Dolce a Jezbiny sloučeny s Jaroměří. Tento stav potvrdil Zemský národní výbor v Praze dne 19. října 1948. K tomuto aktu se nakonec ještě váže Vyhláška ministerstva vnitra č. 3/1950 ze dne 18. ledna 1950, která určuje pro nově vzniklou obec název Jaroměř.
 

V článku byly použity tyto prameny:
Josef Duška, Paměti c. k. pevnosti a královského svobodného města Josefova, 1886
www.portal.gov.cz

© 2012 - 2018 Osadní výbor Josefov, www.ov.josefov.com, ovjosefov@seznam.cz